آدرس و تلفن بیمارستان لبافی نژاد

آدرس : خيابان پاسداران – بوستان نهم – خيابان شهيد امير ابراهيمي – بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد

شماره تلفن ها:۰۲۱۲۲۵۴۹۰۱۱
۰۲۱۲۲۵۴۹۰۱۴