آدرس و تلفن بیمارستان نگاه

آدرس: تهران، تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گلنبی (کتابی)، پلاک ۳، بیمارستان چشم پزشکی نگاه
کد پستی: ۱۵۴۴۹۱۴۵۹۹
شماره تلفن : ۲۳۵۵۵(۰۲۱)